Information till våra patienter

Efter Försäkringskassans önskemål om avanslutning och efter hur media på ett beklagligt vis har tolkat vår situation så förstår vi att ni kan känna oro. Vi vill försäkra er om att vår verksamhet kommer att fortsätta precis som vanligt. Det kommer inte att vara någon förändring varken i vården eller kostnaderna för er. Era bokade tider, kommande kallelser och pågående behandlingar kommer att genomföras på precis samma sätt som ni är vana vid.

Er trygghet och munhälsa är vår högsta prioritet.

Pressmeddelande - Försäkringskassan vill avansluta MyDentist från systemet för statligt tandvårdsstöd

Försäkringskassan anser att MyDentist har åsidosatt sina skyldigheter inom statligt tandvårdsstöd. Därför vill Försäkringskassan avansluta bolaget från systemet för statligt tandvårdsstöd i slutet av december. Ett beslut som MyDentist ifrågasätter. Bolaget kommer att överklaga beslutet till i första hand Försäkringskassans omprövningsenhet och i andra hand till domstol. För att säkerställa att någon avanslutning inte sker innan ärendet slutligt har avgjorts kommer MyDentist även att begära att Försäkringskassans beslut tills vidare inte ska gälla (inhibition).

Försäkringskassan grundar sitt beslut om avanslutning på två orsaker: antalet förfrågningar som MyDentist har gjort mot systemet för statligt tandvårdsstöd samt volymen av återbetalningar av tidigare utbetald ersättning som MyDentist erhållit i sin verksamhet.

– Vi ser att vi har haft brister inom de områden som Försäkringskassan grundar sin avanslutning på, men ser inte att dessa proportionellt är i närheten av Försäkringskassans påföljd. I dialog med Försäkringskassan har vi visat att vi vidtagit kraftfulla åtgärder och vi har dessutom tydliga, objektiva förklaringar till de brister som funnits. Baserat på den fakta vi presenterat vad avser Försäkringskassans påpekanden samt de åtgärder vi genomfört är detta ett mycket överraskande beslut. Vidare anser vi att beslutet inte står i proportion till de påpekanden som Försäkringskassan gjort. Vi kommer att överklaga beslutet och är övertygade om att en objektiv bedömning av fakta kommer landa i samma slutsats, säger Almir Karahodza VD på MyDentist.

De två orsakerna som Försäkringskassan grundar sitt beslut utifrån anser MyDentist att man kraftfullt har agerat på och har förklaringar till.

Avseende synpunkten på antalet förfrågningar till Försäkringskassans system för statligt tandvårdsstöd anser MyDentist att det finns två tydliga förklaringar som pekar mot att systemet inte använts på felaktigt sätt. I samband med att MyDentist bytte mellan två etablerade journalsystemsleverantörer skedde automatiska förfrågningar när patientregistret överfördes från det gamla journalsystemet till det nya. I samband med att Försäkringskassan påpekande antalet förfrågningar i systemet utvecklade MyDentist tillsammans med journalsystemsleverantören en teknisk lösning för att manuellt kunna stänga av funktionen. Denna funktion implementerades av MyDentist och finns nu tillgänglig för samtliga journalsystemleverantörens vårdgivarkunder.

Försäkringskassans andra påpekande avseende MyDentist användande av systemet för statligt tandvårdsstöd är kopplat till fyra anställda hos en av MyDentist underleverantörer. Felaktigt gjorde dessa fyra personer förfrågningar i systemet som tydligt utgjorde ett avtalsbrott i förhållande till avtalet med MyDentist. När MyDentist, genom Försäkringskassan, fick kännedom om incidenten avslutade MyDentist omgående samarbetet med underleverantören. MyDentist har tagit dessa felaktiga förfrågningar på största allvar och genomfört en intern utredning samt i övrigt vidtagit kraftiga operativa åtgärder. Detta för att säkerställa att något liknande inte ska kunna upprepas. Den interna utredningen har visat att inga patientuppgifter har sparats eller röjts för någon utomstående vid de felaktiga förfrågningarna i systemet för statligt tandvårdsstöd och avser inte MyDentist patienter.
MyDentist hanterade incidenten i enlighet med de processer som finns vid en personuppgiftsincident och anmälde händelsen till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som ansvarar för att skydda svenska medborgares personuppgifter. IMY har utrett händelsen och lagt ned ärendet i augusti i år utan åtgärd.

Det andra området Försäkringskassan haft synpunkter på avser volymen av återbetalningar för tidigare utbetald ersättning genom Försäkringskassans efterhandskontroller. Frågan om återbetalningar för tidigare utbetald ersättning är viktig för MyDentist och ett område som bolaget kontinuerligt arbetar med att förbättra, då man aldrig kan vara nöjda förrän den siffran är på noll.

I samband med Försäkringskassans påpekande tog MyDentist in och analyserade statistik från Avdelningen för Ledningsstöd och Analys vid Försäkringskassan. Sammanställningen visar att MyDentist volym för återtag är lägre än genomsnittet för tandvårdsbranschen, samt att 86% av alla kontrollerade vårdgivare under 2022 fick återbetala hela eller delar av sin tidigare utbetalda ersättning från Försäkringskassan. Samma genomlysning visar att 62% av samtliga kontrollerade ärenden 2022 resulterade i någon typ av återkrav från Försäkringskassan. Motsvarande siffra för MyDentist är enligt Försäkringskassans beslut 56%, dvs. lägre än genomsnittet för de vårdgivare inom tandvårdsbranschen som fått en efterhandskontroll.

– MyDentist som vårdgivare har högt ställda krav och mål avseende att minimera återbetalningar. Varje återbetalning är en för mycket och vi arbetar kontinuerligt för att förbättra våra rutiner och processer för att snabbt närma oss målet att helt eliminera dem i vår verksamhet. Att vi är bättre än det kontrollerade genomsnittet i tandvårdsbranschen är inte bra nog, men det är där vi är nu och vår ambition är tydlig. I vår mening saknar Försäkringskassan både tillräckliga skäl och det står inte i proportion att avansluta MyDentist från det statliga systemet för tandvårdsstöd baserat på volymen av återtag i verksamheten, säger Almir Karahodza.

MyDentist behandlar idag tusentals patienter varje månad för en bättre munhälsa. Konsekvenserna av att avansluta MyDentist från systemet för statligt tandvårdsstöd skulle slå direkt mot tillgången till kvalitativ tandvård i Sverige. Redan idag är det långa vårdköer till tandvård och i många städer är det svårt att ens få akuttider. Att avansluta en av de största aktörerna i Sverige skulle få stora konsekvenser där patienterna dessvärre är de största förlorarna.

– Vi tar Försäkringskassans påpekanden på allra största allvar och uppmuntrar till att vi och andra aktörer i branschen granskas. Vi tycker dock att Försäkringskassans beslut är oerhört olyckligt då den problematik som anförs som grund till beslutet inte är bolagsspecifik för MyDentist, utan där MyDentist tvärtom visar sig vara bättre än branschens genomsnitt och proaktivt arbetat för att förbättra processer och rutiner på ett sätt som ska gagna hela branschen. Det känns också olyckligt att de kraftfulla åtgärder vi genomfört internt inte har noterats av Försäkringskassan, trots att vi löpande har efterfrågat en dialog med dem. Vi kommer att överklaga beslutet i domstol och välkomnar en oberoende och faktabaserad granskning. Med den är vi övertygade om att MyDentist kommer fortsätta vara anslutna till det statliga systemet för tandvårdsstöd, avslutar Almir Karahodza.

MyDentist är ett av Sveriges största tandvårdsföretag som bedriver verksamhet på 12 kliniker i Sverige från Malmö i söder till Falun i norr med en omsättning på över 200 miljoner. Hos MyDentist arbetar sammanlagt över 200 personer vara av mer än 90 tandläkare och tandhygienister med att tillhandahålla högkvalitativ tandvård till allmänheten.

Tandvården på de 12 klinikerna omfattar allt från regelbundna kontroller och blekning till specialisttandvård. MyDentist har sedan starten 2016 hjälpt över 160 000 patienter till en bättre munhälsa. Bolaget befinner sig i en tillväxtfas och verksamhetens omfattning väntas öka ytterligare de kommande åren framför allt tack vare den stora efterfrågan på företagets tjänster från allmänheten på de orter man valt att etablera sig. På flera av de orter där MyDentist idag bedriver verksamhet, däribland Borlänge, Falun och Kalmar, var underskottet av tandläkare och tandhygienister så stort att det knappt gick att ställa sig i kö till en tandläkarmottagning innan MyDentist etablerade verksamheter där. Om Försäkringskassans beslut om avanslutning blir verklighet blir konsekvenserna extra allvarliga för patienter som står under behandlingar på dessa orter.

Presskontakt:

Anders Ekhammar, pressansvarig MyDentist, telefon: +46 (0)707-46 25 79